Vedtægter for Integrationsrådet i Aarhus Kommune

 

Kapitel 1

Integrationsrådets formål og opgaver

 • 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aarhus Kommunes integrationsindsats er

effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Stk. 2. Integrationsrådet skal formidle information om integrationsspørgsmål til og fra etniske minoritetsgrupper i Aarhus Kommune og relevante politikere, embedsmænd og beslutningstagere.

Stk. 3. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser

om integrationsindsatsen i kommunen.

Stk. 4. Integrationsrådet kan afgive høringssvar i forbindelse med indstillinger om integrationsindsatsen, der forelægges Byrådet.

Stk. 5. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne

grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

 

Kapitel 2

Integrationsrådets sammensætning

 • 2. Integrationsrådet afholder ordinær generalforsamling i 1. kvartal af et år med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Fremlæggelse af Integrationsrådets årsberetning til debat.
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Vedtagelse af budget.
 6. Fastsættelse af antal medlemmer og valg af medlemmer og suppleanter til Integrationsrådet.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.
 • 3. Antallet af medlemmer af Integrationsrådet fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Ikke valgte kandidater indtræder i Integrationsrådet som suppleanter efter stemmetal.

Stk. 3. Alle medlemmer vælges for ét år ad gangen.

 • 4. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter valget.

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger Integrationsrådet blandt sine medlemmer

en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.

Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.

Stk. 3. Det ældste medlem af Integrationsrådet leder valget af formand og næstformand.

Stk. 4. Der foretages fornyet formands- og næstformandsvalg, hvis formanden eller næstformanden udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette.

Valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvorunder valget skal afholdes.

 • 5. Et medlem af Integrationsrådet udtræder automatisk, hvis medlemmet ikke er mødt eller har sendt afbud til to på hinanden følgende møder.

Stk. 2. Et medlem kan ekskluderes, hvis medlemmet overtræder Integrationsrådets vedtægter eller beslutninger, og hvis 2/3-del af Integrationsrådets øvrige medlemmer stemmer for dette. Afgørelsen kan indbringes for generalforsamlingen, men uden opsættende virkning.

Stk. 3. Et medlem af Integrationsrådet udtræder endvidere af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen.

 

Kapitel 3

Integrationsrådets virksomhed

 • 6. Integrationsrådet afholder normalt 10 årlige møder inklusiv generalforsamlingen fordelt over året.

Den ordinære møderække fastlægges på konstitueringsmødet.

Stk. 2. Integrationsrådet afholder endvidere møde herunder ekstraordinær generalforsamling, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden.

Stk. 3. Integrationsrådets møder foregår på dansk uden tolkning.

 • 7. Formanden indkalder til møde herunder generalforsamlinger ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest en uge før mødets afholdelse.

Stk. 2. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere

varsel end 1 uge.

Stk. 3. Integrationsrådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at

sende forslaget til formanden eller sekretariatet senest 2 uger før mødets afholdelse.

Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på udkast til dagsorden, jvf. stk. 1, kan ved

mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke

tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag

kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom.

 • 8. Integrationsrådets medlemmer kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i møder i rådet i det omfang, der er behov herfor.

Stk. 2. Integrationsrådet kan nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse af personer, som ikke er medlemmer af Integrationsrådet.

 • 9. Integrationsrådets møder ledes af formanden og i dennes fravær næstformanden.

Er formanden og næstformanden fraværende ved et møde, ledes dette af et medlem,

der vælges ved stemmeflertal.

Stk. 2. Mødelederen formulerer de spørgsmål, Integrationsrådet skal stemme om.

Stk. 3. Formanden eller næstformanden fungerer som talspersoner for Integrationsrådet med mindre andet er besluttet af Rådet.

 • 10. Integrationsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer

er til stede.

Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er

til stede under disse.

 • 11. Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt

er bestemt. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens stemme afgørende.

Stk. 2. Integrationsrådets beslutninger sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

 • 12. Der optages referat af Integrationsrådets møder.

Stk. 2. Referatet udsendes til Integrationsrådets medlemmer senest én uge efter mødets afholdelse.

 • 13. Integrationsrådet opretter hjemmeside, facebook og andre kommunikationsformer som styres af sekretæren.

 

Kapitel 4

Nedlæggelse af Integrationsrådet

 • 14. Integrationsrådet kan nedlægges ved beslutning med 2/3-dels flertal på en ordinær generalforsamling eller ved almindeligt flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

 

Kapitel 5

Økonomiske forhold vedr. Integrationsrådets virksomhed

 • 15. Medlemmerne af Integrationsrådet hæfter hverken kollektivt eller individuelt for eventuelt underskud i Integrationsrådet.

Stk. 2. Ved nedlæggelse af Integrationsrådet skal evt. værdier i Integrationsrådet gå til integrationsfremmende formål.

 

Vedtægterne godkendt på den stiftende generalforsamling 4.3.2014.